• OpenDoor in het kort

OpenDoor biedt ondersteuning en begeleiding aan risicojongeren en jongeren in de leeftijd van 14 t/m 27 jaar om hen zelfredzaam te maken. Een belangrijke taak voor OpenDoor is het scheppen van voorwaarden die leiden tot (begeleid) werk, (praktijkgerichte) scholing of een andere zinvolle dagbesteding. Daarnaast vindt er aanvullende ondersteuning plaats aan andere hulpverlenende instanties, scholen, verenigingen en anderen die begeleiding bieden aan jongeren.


Aanbod

Wij staan voor een aanbod in scholing, de pedagogische hulpverlening,
toeleidingstrajecten naar werk / loopbaanbegeleiding
en hanteren korte communicatielijnen.
Door onze laagdrempeligheid, snelle screening bij aanmelding en adequate besluitvorming zijn er bij Open Door geen wachtlijsten.


Denken in mogelijkheden

OpenDoor gaat primair uit van de mogelijkheden die er te ontdekken zijn bij de jongeren en het bieden van oplossingen aan probleemsituaties. Door zorg en welzijn aan re-integratie te koppelen zet OpenDoor in dat opzicht vele stappen en gaan wij door daar waar anderen opgeven.


Visie

Onze visie is kinderen, die onze zorg nodig hebben, in liefde groot te brengen naar een evenwichtig bestaan. Wij vinden het belangrijk dat kinderen tevreden zijn met zich zelf, grip hebben op hun leven, inzicht hebben in hun beperking en vertrouwen hebben in hun mogelijkheden. Ons doel is dat ieder kind bij Open Door zich veilig voelt en wordt gestimuleerd in zijn of haar ontwikkeling.
Dit doen wij onder andere door het geven van duidelijkheid, persoonlijke aandacht en geborgenheid. En door het aanleren van normen en waarden en het leren van vaardigheden. Bij Open Door werken we vanuit een herkenbare structuur met vaste regels en gewoonten waar ruimte is voor individuele afspraken. Wij gaan uit van de kwaliteiten van het kind en kijken samen met de jongeren naar hun mogelijkheden.


Expertise

Open Door heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van kinderen en (jong) volwassenen met een beperking en/of achterstand. Het team van Open Door kenmerkt zich door enthousiaste medewerkers die hun talenten, vakmanschap en betrokkenheid inzetten om professionele en deskundige begeleiding te bieden. Wij richten ons op de totale leefomgeving van de kinderen.


Wie kunnen er terecht bij OpenDoor?      

OpenDoor hanteert een dusdanige werkwijze waarbij risicojongeren en jongeren met een licht verstandelijke beperking de integrale begeleiding krijgen die nodig is om hen succesvol terug te kunnen laten keren in de maatschappij. Specifiek richt OpenDoor zich hierbij op:

 • * Risicojongeren in de leeftijd van 14 t/m 27 in hoofdzakelijk West en Midden Brabant
 • * Jongeren in de leeftijd van 14 t/m 27 jaar met een matige of lichtverstandelijke beperking in hoofdzakelijk West en Midden Brabant.

Daarnaast is OpenDoor ook bestemd voor:

 • * Particulieren zonder voorziening
 • * Bewoners van woonvoorzieningen voor mensen met een beperking
 • * Bezoekers van activiteitencentra
 • * Leerlingen die speciaal onderwijs volgen of gevolgd hebben
 • * Hulpverlenende instanties die wachtlijsten hebben
 • * Kandidaten die gebruik (kunnen gaan) maken van de faciliteiten die de gemeentelijke sociale diensten bieden of UWV, verslavingszorg, BJZ, re-integratiebedrijven en onderwijsinstellingen, zorginstellingen, volwassen reclassering.

Veel voorkomende problematieken van onze jongeren      

Hoewel iedere jongere uniek is en iedereen zich ontwikkelt op zijn/haar eigen manier zijn onderstaande problematieken veel voorkomend:

 • * Ze bevinden zich in (zeer) instabiele gezinssituaties (echtscheiding gezinnen, werkeloosheid, huiselijk geweld, dakloos, etc.)
 • * Ze vertonen antisociaal gedrag, hebben een gedragsstoornis (vaak genetisch bepaald)
 • * Ze hebben te maken een drugs- en/of alcoholverslaving (vaak vanuit familie en inzake drugsverslaving ook regio gebonden)
 • * Velen kampen met jeugdtrauma’s (zoals fysiek en lichamelijk geweld/misbruik, vroegtijdig overlijden ouder(s)
 • * Ze hebben geen werk, geen geld, geen dagbesteding
 • * Ze zijn cognitief beperkt
 • * De culturele achtergrond brengt hen in een identiteitscrisis.

 Onze werkwijze                                                                                                           

OpenDoor wil een positieve bijdrage leveren aan het algemeen welzijn van jongeren die specifieke zorg nodig hebben, omdat zij zich bevinden in een situatie zonder startkwalificatie en werk en te kampen hebben met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt. De doelstelling die wij hebben om het algemeen welzijn van deze jongeren te verbeteren luidt:
“Verhogen van de zelfredzaamheid van jongeren die specifieke zorg nodig hebben, omdat zij zich bevinden in een situatie zonder startkwalificatie en werk en te kampen hebben met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt.”

Stichting OpenDoor ondersteunt maatschappelijke organisaties om te bereiken dat jongeren met een multi-complexe problematiek weer sociaal aanvaardbaar participeren in de maatschappij. Dit doen zij door continue begeleiding, monitoren, corrigeren, motiveren en activeren op het niveau van de deelnemer.

De 5 fasen van onze hulpverlening

Het bieden van een hulpverleningstraject aan jongeren met als doel de jongeren zelfredzaam te maken door hen onder meer toe te leiden naar werk of scholing  is bij OpenDoor opgebouwd uit 5 fasen. De verschillende jongeren worden vaak via instanties, zoals onderwijsinstellingen, andere hulpverlenende organisaties, UWV, etc. bij ons aangemeld. Vervolgens neemt de betreffende jongere, veelal met ondersteunende begeleiding van hulpverlenende instantie, zelf met ons telefonisch contact op. Op basis van hun hulpvraag geeft OpenDoor aan of zij voor de betreffende jongere van betekenis kan zijn. Mochten de kwaliteiten van stichting OpenDoor niet toereikend zijn dan hebben wij een adviserende en doorverwijzende rol.

Wanneer een jongere in het programma van OpenDoor wordt opgenomen, doorloopt deze de volgende fasen:

 

 1. 1.      Intake / resocialisatie

Maximaal 2 weken waarin een intake, huisbezoeken, dossieroverdracht, informatieverstrekking over het programma en kennismaking met de jongere plaatsvindt.

 1. 2.       Verlengde intake de jongeren zijn in een groep ingedeeld waarbij ze deelnemen aan activiteiten en persoonlijke inzichten worden verkregen (interesses, beperkingen, motivatie, etc.).

 2. 3.      
  Activiteitenaanbod
  Het aanbod is er op gericht verschillende competenties en vaardigheden te ontwikkelen m.b.t. persoonlijke ontwikkeling, voorbereiding op (het verkrijgen van) werk, het aanbrengen van rust, ritme en regelmaat, etc.


  4.      
  Uitstroom naar arbeidsmarkt / opleiding
  Op basis van hetgeen de jongeren aan competenties en vaardigheden hebben ontwikkeld, komen zij op een punt dat ze daadwerkelijk stappen gaan ondernemen richting scholing of werk

 3. 5.       Uit- en eindbegeleiding

  De jongeren gaan daadwerkelijk aan het werk of starten een (vervolg)opleiding. Gedurende 3 maanden vinden er op locatie bezoeken plaats waarbij de jongeren worden gemonitord. Daarnaast kunnen zij wekelijks of tweewekelijks gedurende 6 maanden gebruik maken van de sportmomenten op onze locatie.

  

Waarom is het samenwerken met OpenDoor zo prettig?

 • * Wij bieden zowel individuele begeleiding als begeleiding in groepsverband aan
 • * Onze begeleiding en ondersteuning vindt binnen en/of buiten de thuissituatie plaats
 • * Bij ons zijn er altijd heldere procedures en is er openheid met betrekking tot het begeleidingstraject
 • * Onze hulpverlening is een combinatie van zorgmanagement en carrièreplanning, zo nodig aangevuld met begeleiding op justitioneel vlak
 • * Wij bieden zorgbemiddeling in de rol als doorverwijzende instantie
 • * Wij garanderen flexibiliteit in aanbod passend binnen de indicatie Jeugdzorg, Commissie van Indicatiestelling Zorg, UWV, speciaal onderwijs, ambulante begeleiding en overige trajecten
 • * Wij zetten in voor het wegnemen van vooroordelen
 • * Wij zijn van mening dat er voor iedereen een plaats moet zijn om deel te kunnen nemen binnen de maatschappij
 • * De meerwaarde van onze dienstverlening ligt in de combinatie van zorg- en loopbaanbegeleiding, laagdrempeligheid en flexibiliteit in ons aanbod
 • * Wij blijven kijken en zoeken buiten de grenzen van de heersende normen om tot waardevolle oplossingsgerichte handelingen te komen. Door buiten de kaders te denken, komen er mogelijk oplossingen voor problemen naar voren, die binnen de kaders niet (meer) te vinden zijn
 • * Wij ontlasten scholen, gemeenten, ouders, sociaal stelsel en de doorverwijzers
 • * Wij werken samen met hulpverlenende instanties en onderhouden nauwe contacten met hen
 • * Wij bieden aanvullende deskundigheid op bestaande disciplines
 • * Wij stemmen aanbod zo nodig af met andere disciplines
 • * We spelen adequaat in op ontwikkelingen
 • * Wij zijn volledig transparant ten aanzien van de te besteden middelen
 • * Wij staan voor continue bereikbaarheid voor onze jongeren: werktijden wanneer de begeleiding nodig is (geen 9 tot 5 mentaliteit)
 • * Wij hanteren een sterk persoonlijke benadering (wij halen de jongeren bijvoorbeeld ’s ochtends zelf op en brengen ze ‘s avonds weer naar huis
 • * Het is de bedoeling van OpenDoor om tot een manier van hulpverlenen te komen, die ook of indien nodig aan andere hulpverlenende instellingen kan worden overgedragen
 • * We zijn transparant naar onze cliënten toe m.b.t. de inhoud van onze dienstverlening
 • * Wij bieden vrijheid aan de cliënt om zelf keuzes te maken in de wijze van dienstverlening
 • * Wij hanteren geen wachtlijsten. De benodigde dienstverlening moet direct aan de cliënt kunnen worden geboden

We willen het beste voor onze jongeren en weten dat samenwerking met andere partijen van groot belang is om tot goede resultaten te komen. Ons team van professionals staat voor kwaliteit en optimalisering van hulpverlening, dienstenaanbod en samenwerking.

Samenwerking

Aangezien OpenDoor bij de uitvoering van haar activiteiten rekening houdt met alle aspecten die van invloed zijn op de leefsituatie van de jongeren, richt zij zich daarnaast ook op:

 • De ouders van de betreffende jongere;
 • Instanties op onder andere het gebied van werk, scholing, hulpverlening, justitie, etc.
 • We werken samen met MST-therapeuten, voogden, woongroepen
 • We werken ook samen met jeugdprofessionals en leerplichtambtenaren

 

Persoonlijk

Een in het oog springend onderdeel en zeer herkenbaar element is onze specifieke, persoonlijke aard van begeleiding in zowel de zorgverlening, de toeleidingstrajecten naar werk als ook de begeleiding op de werkplek. Hierdoor kan bij meerdere jongeren met complexe zorgvragen slagvaardig en deskundig geanticipeerd worden. OpenDoor komt graag tot een manier van hulpverlenen die
-indien nodig- ook aan andere hulpverlenende instellingen kan worden overgedragen.

Systematisch en multidisciplinair

De specifieke benaderingswijze richt zich op ondersteuning en begeleiding die systematisch en multidisciplinair van aard is. We bieden een overzichtelijk, voorspelbaar en structurerend klimaat welke toeleidt naar werk/scholing en of een andere zinvolle dagbesteding. De begeleiding is gericht op het leren omgaan met de gevolgen van de problematiek en het voorkomen van erger.

 

 • Aanbod activiteiten

Om de resultaten te behalen worden activiteiten ingezet. De begeleidingsactiviteiten vinden grotendeels plaats op een met zorg uitgekozen locatie. OpenDoor heeft hier de beschikking over een grote ruimte en de nodige faciliteiten, zoals een professionele keuken en een groot terrein om buitenactiviteiten te organiseren. Op locatie wordt onder deskundige begeleiding gewerkt aan persoonlijke ontwikkelingsdoelen van de jongeren. Deze begeleiding kan zowel op individuele basis als in groepsverband worden aangeboden.

We onderscheiden vier hoofdgroepen met onderwerpen en bijbehorende thema’s:

 1. Activiteiten op het gebied van persoonlijk welzijn
 2. Activiteiten op het gebied van presteren naar vermogen
 3. Activiteiten op het gebied van groei in impact
 4. Activiteiten op het gebied van verbeterde relatie met justitie

 

 • Hoe aanmelden?

Aanmelden van een jongere kan op de volgende manieren:

Aanmelden voor jongeren onder de 18 jaar Aanmelden voor jongeren boven de 18 jaar

 

Aanmelden voor mensen met een uitkering UWV.
Aanmelden gaat via een jeugdprofessional vanuit Centrum Jeugd en Gezin.

Scholen kunnen een jongere ook aanmelden via het Centrum Jeugd en Gezin.

Deze aanmeldingen gaan vanuit de gemeente via de WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning) Deze aanmeldingen verlopen via het UWV (arbeidsstimulatie).

 

Team OpenDoor

OpenDoor bestaat uit een team van vooral HBO professionals die allen hun eigen expertise en persoonlijkheid hebben. De organisatie van de stichting OpenDoor is plat. Dit is een bewuste keuze zodat we snel kunnen schakelen, korte lijnen hebben en hierin de meeste flexibiliteit hebben naar de opdrachtgever en de deelnemers. Met gebundelde krachten en een eigenzinnige blik streeft het team van OpenDoor ernaar dat jongeren niet tussen de wal en het schip vallen en zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. De uitvoering vindt grotendeels plaats op een met zorg uitgekozen locatie in Kruisland, West-Brabant. Daarnaast vinden er ook activiteiten op andere locaties plaats. OpenDoor onderneemt haar activiteiten aanvullend op, en in nauwe samenwerking met bestaande hulpverleningsinstanties, vanuit diverse disciplines.

Op onze website www.stichtingopendoor.nl vindt u bij het onderdeel ‘’Organisatie’’ een overzicht van al onze medewerkers.

 

Contact met Open Door

Voor al uw vragen en aanmeldingen staan wij u graag te woord.

Bezoekadres                  Postadres                         Telefoonnummer           Mailadres
Wijkcentrum                     Luciadonk 22                     06-24595092                  mail@stichtingopendoor.nl

‘De Bergspil’                     4707 VJ Roosendaal
Tolbergcentrum 158                                                                                          Internetadres
4708 HK Roosendaal                                                                                        www.stichtingopendoor.nl

 

Keurmerken en certificeringen

Stichting OpenDoor heeft een aantal keurmerken en certificeringen.

-1 Open Door heeft sinds 2017 het keurmerk Blik op Werk
Het Keurmerk verschaft inzicht in de kwaliteit van de dienstverleners die ervoor zorgen dat mensen weer maatschappelijk meedoen.
Kortom: het is één Keurmerk voor de hele markt; eenduidig en overzichtelijk.  Cliënten, klanten, werknemers, cursisten of kandidaten en opdrachtgevers kunnen aan de hand van het Keurmerk bewuster kiezen met welke dienstverleners zij contracten afsluiten, want dienstverleners met het Blik op Werk Keurmerk onderscheiden zich van bedrijven zonder Keurmerk.                                


-2 Stichting OpenDoor heeft een ANBI-certificering

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

-3 Stichting OpenDoor heeft een WTZI-certificering
Zorginstellingen hebben een toelating nodig wanneer zij zorg willen aanbieden die op grond van de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg voor vergoeding in aanmerking komt moeten aan bepaalde eisen voldoen. In de Wet Toelating Zorginstellingen zijn deze eisen vastgelegd. De wet stelt voornamelijk eisen aan ‘goed bestuur’.

 

 • Opdrachtgevers

Stichting OpenDoor werkt met veel organisaties en opdrachtgevers samen.
We laten u hieronder een greep zien waarmee we zakendoen.

Organisaties

-Justitiële voorzieningen en -instellingen, zoals jeugdgevangenis en SJSJ Almata
-Jeugdzorg, jeugdbescherming & jeugdreclassering
-Scholen, zoals VO, Mbo, cluster 4 scholen, praktijkonderwijs, ambulante begeleiding etc.
-Gemeenten, zoals leerplichtambtenaren en sociale diensten
-UWV
-Jobcoach organisaties
-WVS
-Stichting MEE
-Zorgkantoor
-Gedragsdeskundigen
-Psychiatrische dienstverlening, zoals GGZ en Yulius
-Hulpverlenende instanties voor mensen met een (licht)verstandelijke beperking
-Verenigingen
-CIZ
-Sportburo’s
-Jeugdzorg Indicatiestelling
-Politie
-Raad voor de Kinderbescherming en Raadsonderzoker
-Netwerk Bedrijven
-Particulieren, ouders en kandidaten
-Novadik-Kentron

Opdrachtgevers OpenDoor

-PWG Job-coaching Rotterdam
-Re-integratie Werk 27 Roosendaal
-Gemeentelijke Sociale Dienst Roosendaal
-Gemeentelijke Sociale Dienst Breda
-Gemeentelijke Sociale Dienst Etten-Leur
-Gemeentelijke Sociale Dienst Moerdijk
-Stichting Amarant Breda/Tilburg
-Stichting Horizon Dienst Onderwijs AB REC4 Schiedam
-Jeugdreclassering Noord-Brabant
-ROC, Radius College Breda
-VO Steenspil, Halsteren
-VO JTC Roosendaal
-SJSJ Almata Ossendrecht & Cadier en Keer
-Particulieren

 

Testimonial               

 

Onze VMBO-school met voornamelijk jongeren tussen de 12 en 16 jaar oud werkt op meerdere gebieden samen met OpenDoor. Zo hebben de deskundigen bij hen ons docententeam tijdens bijeenkomsten diepgaandere informatie gegeven over het werken met een lastige doelgroep.
Dit waren inspirerende sessies die interactief waren vanwege het workshopachtige karakter.
Ook hebben zij in klassen geobserveerd en verzorgden zij inloop- en spreekuren voor onze docenten.

 We werken nu ruim 2 jaar samen met OpenDoor en inmiddels hebben ze meer dan 10 jongeren begeleid, opgevangen en ondersteund. OpenDoor vangt onze jongeren tijdelijk ook soms op,
zo’n traject komt niet zomaar tot stand. Er is een leerplichtambtenaar die samen met de school en OpenDoor een snelle interventie mogelijk maakt. Het realiseren van onderwijs is heel belangrijk, maar het welbevinden van de jongere het allerbelangrijkst.

Samen met OpenDoor leren we onze jongeren respect geven, krijgen en afdwingen. OpenDoor kijkt samen met ons naar het totaalplaatje, dus ook de thuissituatie wordt besproken. Indien wenselijk wordt het thuisfront ook betrokken. We werken het liefst preventief en OpenDoor ondersteunt ons hierbij, ze zijn zeer accuraat in de terugkoppeling.

Ook zijn ze open, eerlijk en transparant naar jongeren en ons. Ze komen hun afspraken altijd na.
De hulpverlening van OpenDoor sluit heel goed aan bij de wet Passend Onderwijs. Ik kan dan ook iedereen aanbevelen om de mogelijkheden tot samenwerking met OpenDoor te onderzoeken en met hen in gesprek te gaan.

April van Loenen
Directrice Steenspil Halsteren schooljaar 2015-2016