Momenteel komt het nog steeds voor dat een deel van de jongeren in Nederland moeite heeft om zelfstandig een eigen bestaan op te bouwen en een plek te verwerven binnen de Nederlandse maatschappij. Zij kampen met problemen, die alleen opgelost kunnen worden met de juiste ondersteuning. Vaak krijgen zij (een deel van) deze ondersteuning al wel, maar is deze bijvoorbeeld te gefragmenteerd (in het geval van multiproblematiek) of sluit de geboden ondersteuning niet goed aan bij de behoefte.

OpenDoor hanteert een dusdanige werkwijze waarbij risicojongeren en jongeren met een licht verstandelijke beperking de integrale begeleiding krijgen, die nodig is om hen succesvol terug te kunnen laten keren in de maatschappij. Het is de bedoeling van OpenDoor om tot een manier van hulpverlenen te komen, die ook of indien nodig aan andere hulpverlenende instellingen kan worden overgedragen.


OpenDoor hanteert de volgende uitgangspunten m.b.t. haar aanpak:

 • -Wij zijn van mening dat er voor iedereen een plaats moet zijn om deel te kunnen nemen binnen de maatschappij;
 • -Wij denken vanuit mogelijkheden en kansen in plaats van een focus te leggen op de problemen;
 • -Wij zetten in voor het wegnemen van vooroordelen;
 • -We hanteren een groepsgrootte van maximaal 7 jongeren, afhankelijk van problematiek en groepssamenstelling;
 • -Wij begeleiden jongeren die jonger zijn dan 18 jaar en nog leerplichtig zijn
 • -Wij begeleiden jongeren van 18 jaar en ouder (WMO veelal) waarbij we ons richten op individuele werkgerelateerde trajecten die gericht zijn op uitstroom arbeidsmarkt. Dit doen we met behulp van maatschappelijke participatie en sociale activatie;
 • -Ons onderwijs aan jongeren is praktisch gerelateerd.

 

Elementen die wij binnen ons aanbod belangrijk vinden, zijn:

 • -De meerwaarde van onze dienstverlening ligt in de combinatie van zorg- en loopbaanbegeleiding, laagdrempeligheid en flexibiliteit in ons aanbod;
 • -Transparant zijn naar de jongere toe m.b.t. de inhoud van onze dienstverlening is een eerste vereiste;
 • -Wij bieden vrijheid aan de jongere om zelf keuzes te maken in de wijze van dienstverlening;
 • -Wij blijven kijken en zoeken buiten de grenzen van de heersende normen om tot waardevolle oplossingsgerichte handelingen te komen. Door buiten de kaders te denken, komen er mogelijk oplossingen voor problemen naar voren, die binnen de kaders niet (meer) te vinden zijn;
 • -Wij hanteren geen wachtlijsten. De benodigde dienstverlening moet direct aan de jongere kunnen worden geboden.